ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
มีนาคม 2560 - ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2560 << Download >>
  - ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมแนวทางการปฎิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ << Download >>
  - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ << Download >>
  - ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) << Download >>
  - ประชุมติดตามความก้าวหน้าแปลงใหญ่และเกษตรทฤษฎีใหม่ << Download >>
  - ประชุมปรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/60 << Download >>
     
  < < ย้อนกลับ หน้าถัดไป >>