ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
พฤษภาคม 2561 - ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 << Download >>
  - ร่วมงานสีสันในสวนศรี ชมจันทร์ฟังเพลง กินเส้นแกล้มพุทรา << Download >>
  - จัดเวทีประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ << Download >>
  - รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร VDO Conference << Download >>
  - ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน << Download >>
  - ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประเดือน (DM) << Download >>
  - จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร << Download >>
  - เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน << Download >>
  - ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกบัว << Download >>
  - ประชุมพิจารณาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน << Download >>
  - ประชุมระบบงานโครงการส่งเสริมการเกษตร << Download >>
  - ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร << Download >>
  - รับมอบขวดออมเงินตามโครงการร่วมกันออมเงิน วันละบาท 99 วัน ร้อยใจกัน << Download >>
  - เข้าร่วมการจัดเวทีประชาชน “ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” << Download >>
  - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต. << Download >>
  - เข้าร่วมประชุมโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร << Download >>
  - มอบปัจจัยการผลิตและเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ << Download >>
  - เข้าร่วมการอบรมการสร้างวิทยากรต้นแบบ
<< Download >>
  - ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผัก << Download >>
  - รับเมล็ดพันธุ์ข้าว
<< Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    << Download >>
    หน้าถัดไป >>