ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
มีนาคม 2563 - ประชุม Smart Farmer ครั้งที่ 2 << Download >>
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ << Download >>
  - ลงพื้นที่จัดทำการวิเคราะห์สภาพการเกษตร (Swot) << Download >>
  - ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเบิกจ่ายเงินงบประมาณ << Download >>
  - เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชน << Download >>
  - ประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล << Download >>
  - จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) << Download >>
  - เยี่ยมเยียน ศพก.เครือข่าย << Download >>
  - ประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล << Download >>
  - ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง << Download >>
  - รับมอบของรางวัลร่วมงาน Field day << Download >>
  - รับมอบของรางวัลร่วมงาน Field day << Download >>
  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ << Download >>
  - รณรงค์การหยุดเผา << Download >>
  - อบรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน << Download >>
  - เยี่ยมเยียนเกษตรกร << Download >>
  - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ << Download >>
  - รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น << Download >>
  - ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน << Download >>
  - ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก << Download >>
  - ประชุมประชาคมหมู่บ้าน << Download >>
  - ประกาศข่าวสถานีวิทยุตำบลปากกราน << Download >>
     
  <<ย้อนหลัง หน้าถัดไป >>