ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
กรกฎาคม 2563 - ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) << Download >>
  - ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน << Download >>
  - เยี่ยมเยียน Smart farmer << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแคคตัสและไม้อวบน้ำ << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  -ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัม << Download >>
  - ประชุมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ << Download >>
  - ประชุมประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน << Download >>
  - ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. , แปลงใหญ่ , SF << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ลงพื้นที่ส่งเสริมด้านการเกษตร << Download >>
  - อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืช คลินิกพืช << Download >>
  - ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ << Download >>
  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรม ทบก. << Download >>
  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (DW) << Download >>
  - มอบต้นไม้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน << Download >>
  - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ << Download >>
  - ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล << Download >>
  - ร่วมงานวันเห็ดตับเต่า << Download >>
  - ร่วมกิจกรรมให้บริการคลินิกพืช << Download >>
  - ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา << Download >>
  - ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายฯ (OT) << Download >>
  - เยี่ยมเยียนยุวเกษตรกร << Download >>
  - เยี่ยมเยียนเกษตรกร << Download >>
     
  <<หน้าถัดไป ย้อนหลัง>>