ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
สิงหาคม 2563 - ให้บริการเกษตร << Download >>
  - สถานีโทรทัศน์ถ่ายทำข่าวเกษตรกร << Download >>
  - ประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) << Download >>
  - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 << Download >>
  - เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน << Download >>
  - ประชาสัมพันธ์ออกสื่อมวลชน << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ร่วมงานปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) << Download >>
  - โครงการอาหารกลางวันยุวเกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - เยี่ยมเยียนเกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตรกร << Download >>
  - เยี่ยมเยียนเกษตรกร << Download >>
  - ประชาคมเกษตรกร ปี 2563 << Download >>
  - ติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันยุวเกษตรกร << Download >>
  - ให้บริการเกษตร << Download >>
  - อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน << Download >
  - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) << Download >
     
  <<หน้าถัดไป ย้อนหลัง>>