ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
กรกฎาคม  2565 -ให้บริการคลินิกพืชแก่เกษตรกรตำบลบ้านเกาะ < Download >
  -ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร < Download >
  -ติดตามและเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหันตรา < Download >
  -เข้าร่วมงานวันเห็ดตับเต้าที่สามเรือน < Download >
  -ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกพืชตำบลบ้านเกาะ < Download >
  -ติดตามแปลงเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรและแมลงศัตรูธรรมชาติ < Download >
  -ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่ ศดปช. ตำบลบ้านเกาะ < Download >
  -ติดประกาศและตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 < Download >
   -เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร < Download >
  -เยี่ยมเยียนเกษตรทฤษฎีใหม่ < Download >
  -ให้บริการคลินิกพืช < Download >
  -ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร < Download >
  -ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช < Download >
  -ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ต.บ้านเกาะ < Download >
  -เยี่ยมเยียนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ < Download >
  -ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเรียนรู้การใช้ชีวภัณฑ์ < Download >
  -ติดตามการดำเนินงาน Smart Farmer < Download >
  -ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.หันตรา < Download >
  -เยี่ยมเยียนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ < Download >
  <<หน้าถัดไป ย้อนหลัง>>