ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ธันวาคม  2565

ประชุมการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าว

< Download >
 

เยี่ยมเยียนเกษตรทฤษฎีใหม่และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนฟื้นฟูหลังน้ำลด

< Download >
 

ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

< Download >
 

เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก

< Download >
 

เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา

< Download >
 

สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา

< Download >
 

เยี่ยมเยียนเกษตรทฤษฎีใหม่

< Download >
 

ติดตามและเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน GAP

< Download >
  

ติดตามและเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน GAP

< Download >
 

เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านป้อม

< Download >
 

ให้บริการคลินิกพืช

< Download >
  <<หน้าถัดไป ย้อนหลัง>>