ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การส่งเสริม GAP

< Download >
 

ติดตามการดำเนินงาน Young Smart Farmer

< Download >
 

ถ่ายทอดความรู้ GAP

< Download >
 

ส่งเสริมการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรปราดเปรื่อง

< Download >
 

เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

< Download >
 

ติดตามและเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผัก ผลไม้ ทุ่งหลวง

< Download >
 

ประชาสัมพันธ์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร

< Download >
 

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

< Download >
  

ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

< Download >
 

ติดตามให้คำแนะนำขั้นตอนการขอ GAP

< Download >
  <<หน้าถัดไป ย้อนหลัง>>