ข่าวสาร กิจกรรมย้อนหลัง  
ข่าวประจำเดือน เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
กันยายน 2561 - ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน << Download >>
  - ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) << Download >>
  - เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน << Download >>
  - จัดประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2561/62 << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - โครงการอบรมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ << Download >>
  - ให้ความรู้และสอนการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ << Download >>
  - จัดประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์งดการเพาะปลูกข้าว << Download >>
  - ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ร่วมงาน "ดนตรีในสวนสัญจร" << Download >>
  - ตรวจสารพิษตกค้างในพืชผัก << Download >>
  - จัดประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 << Download >>
  - ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพืชผักเพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย << Download >>
  - การประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System << Download >>
     
  < < ย้อนกลับ หน้าถัดไป >>