คำสั่งคณะทำงาน
KM
   

คณะทำงาน   

KM
ประจำปี 2560
KM
ประจำปี 2559
KM
ประจำปี 2558

ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกร
ต้นแบบในพื้นที่
เรื่อง การผลิตข้าว

การถอดองค์ความรูู้
จากผู้จะเกษียณอายราชการ
ในอีก 5 ปี ข้างหน้า
การถอดองค์ความรูู้
จากผู้จะเกษียณอายราชการ
ในอีก 5 ปี ข้างหน้า
ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกร
ต้นแบบในพื้นที่
เรื่อง การทำเกษตรกรรม
อย่างปลอดภัย
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง
(การปลูกถั่วเหลืองฝักสด)
เทคนิคการลดต้นทุน
การผลิตข้าว
( การใช้แหนควบคุมวัชพืชในนาข้าว)
ถอดองค์ความรู้
จากผู้จะเกษียณอายุราชการ
ในอีก 5 ปี ข้างหน้า
เรื่องการบริหารงานในกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 

องค์ความรู้ Smart Farmer

    เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าว
(การผลิตและขยาย
เชื้อราบิวเวอเรียจากข้าวสุก)
   

การใช้ไตรโครเดอร์ม่า
ในการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ