การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
แผนการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับทีม เดือนมิถุนายนแผนการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับทีม เดือนกรกฎาคมแผนการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับทีม เดือนสิงหาคม

 

ผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)