การบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตร
ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning
*** แผนการจัดการพื้นที่การผลิตข้าว ***

*** แผนการจัดการพื้นที่การผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสด ***

*** แผนการจัดการพื้นที่การผลิตกล้วย***

*** แผนที่แสดงขอบเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ***

*** แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ***

*** แผนที่ข้อมูลชุดดิน ***

***แผนที่แสดงข้อมูลแหล่งน้ำ ***

*** แผนที่แสดงความเหมาะสมในการปลูกข้าว ***

*** แผนที่แสดงพื้นที่นาข้าวในเขตพื้นที่ Zoning ***

*** แผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่ปลูกข้าวโพดรับประทานฝักสด ***

*** แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมหลัก ***

*** แผนที่แสดงจุดรับซื้อสินค้าในพื้นที่ ***

*** แผนที่แสดงจุดที่สำคัญต่างๆ ***