ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเกาะ

ประวัติตำบลบ้านเกาะ

          ตำบลบ้านเกาะ  เนื่องจากสภาพพื้นที่ของตำบลมีเกาะเล็ก  เกาะน้อย  รวมกัน  4  เกาะ  ซึ่งเดิมมีการปกครองแบ่งเป็น  13  หมู่บ้าน  การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและตำบลต้องไปทางเรือ  เพื่อความประหยัดและเหมาะสม  เทศบาลจึงขยายการรวมหมู่บ้านของตำบลเหลือเพียง  7  หมู่บ้าน  ในเขตการปกครองของตำบลบ้านเกาะ   เมื่อสมัยอยุธยาเป็นราชธานี  มีการยกทัพโดยใช้ช้างเป็นพาหนะ  เพื่อเดินทัพจากสระบุรี  ลพบุรี  และแวะพักตามเกาะของเขตตำบล  เพื่อเข้ามาที่เพนียดคล้องช้าง  จึงเรียกขานตำบลนี้ว่า  บ้านเกาะ

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

        ประชากรชาวตำบลบ้านเกาะ  นิยมการตั้งบ้านเรือนอยู่  2  ชายฝั่งคลอง  ซึ่งมีแม่น้ำลพบุรี  ป่าสัก  และคลองอ้อมไหลผ่าน  และตั้งอยู่ริมถนน  บ้านเรือนชิดกัน  มีการกระจายบ้านเรือนเป็นกลุ่มยาวตามความยาวของถนน  มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่อย่างเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
       ตำบลบ้านเกาะ   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ทิศใต้             ติดต่อตำบลหอรัตนไชย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลหันตรา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลสวนพริก  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.2  สภาพภูมิประเทศ
       ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านเกาะ  มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม  เหมาะสำหรับการทำนา  มีน้ำขังในฤดูฝน  มีน้ำท่วมประมาณ  2 – 3 เดือน

1.3  การปกครองตำบลบ้านเกาะ  แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน
        
  หมู่ที่  1            ชื่อหมู่บ้าน        บ้านศาลาเกวียน
          หมู่ที่  2            ชื่อหมู่บ้าน        บ้านโพธิ์
          หมู่ที่  3            ชื่อหมู่บ้าน        บ้านวัดเกาะ
          หมู่ที่  4            ชื่อหมู่บ้าน        บ้านไผ่
          หมู่ที่  5            ชื่อหมู่บ้าน        บ้านวัดตองปุ
          หมู่ที่  6            ชื่อหมู่บ้าน        บ้านสวนพริก
     
     หมู่ที่  7            ชื่อหมู่บ้าน        บ้านน้ำวน

1.4  พื้นที่ป่า 

         ตำบลบ้านเกาะไม่มีพื้นที่ป่า

1.5  อุณหภูมิ 
       อุณหภูมิโดยทั่วไป  อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ  30 - 40  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ  18 - 25  องศาเซลเซียส  

1.6  เส้นทางคมนาคม
        ถนนลาดยางผ่าน  2  สาย  และภายในหมู่บ้านต่างๆ  มีถนนลูกรังตัดผ่านทุกหมู่บ้าน  ซึ่งใช้ในการติดต่อกันภายในหมู่บ้านและอำเภอ และสามารถเดินทางโดยทางเรือได้อีกทางหนึ่งด้วย    

1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นางพิทยา                โสมนรินทร์
ประธานกรรมการ
2
นางศิริพร                 พงษ์อารีย์
กรรมการ
3
นางสมบัติ                กระจ่างโรจน์
กรรมการ
4
นายวิชัย                  ศุภกรรม         
กรรมการ
5
นางรัษฎาภรณ์        ภูวสรรเพ็ชญ์
กรรมการ
6
นายกิตติศักดิ์          ตามสั่ง
กรรมการ
7
นางชูชาติ               นาคน้อม
กรรมการ
8
นายอนันต์               สุนทรวิบูลย์
กรรมการ
9
นายสมคิด               สุขเวชกิจ
กรรมการ
10
นายวิเชียร              สุขบัณฑิตย์
กรรมการ
11
นายมารุทธ์             มานะชอบ
กรรมการ
12
นายบุญเที่ยง          ขันธมิตร         
กรรมการ
13
พ.อ.อ.ไชโย            ศุภประวัติ
กรรมการ
14
นายประยูร              ยันนาคี
กรรมการ
15
นางศิริ                    ตรีมรรค
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นางสาวกนกวัลย์    แจ่มจำรูญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ