ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านรุน

ประวัติตำบลบ้านรุน

        ตำบลบ้านรุนเป็นตำบลที่ตั้งก่อน พ.ศ. 2457   จากประวัติที่เล่ากันสืบต่อมา  ในสมัย     สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ชาวมอญได้อพยพหนีพม่ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทย  เมื่อมาถึงได้สร้างที่พักขึ้นและได้อาศัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก  ซึ่งพระนเรศรวรได้จัดให้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งชาวบ้านใกล้เคียงได้เรียก ชื่อสถานที่ดังกล่าว “บ้านมอญ” และเมื่อมีการจัดตั้งตำบลขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบล  “ตำบลบ้านรุน”   เป็นต้นมา

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

                   ประชากรส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนอยู่ชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลทางกายภาพ


1.1 ที่ตั้ง

      ตำบลบ้านรุน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพระนครศรีอยุธยา  มีถนนลาดยาง  1 สายคือ ถนนสายบางปะอิน – อยุธยา  อยู่ห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 12 กิโลเมตร     

1.2 อาณาเขต
      ทิศเหนือ             ติดต่อกับ         ตำบลบ้านรุน
      ทิศใต้                ติดต่อกับ         บางประแดง  อำเภอบางปะอิน
      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         แม่น้ำเจ้าพระยา
      ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลปากกราน

1.3 การปกครองตำบลบ้านรุน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน
      
หมู่ที่  1          ชื่อหมู่บ้าน  บ้านมอญ
      หมู่ที่  2          ชื่อหมู่บ้าน  บ้านมอญ
      หมูที่  3         ชื่อหมู่บ้าน  บ้านมอญ             
      หมู่ที่  4         ชื่อหมู่บ้าน  บ้านวัว

1.4
สภาพภูมิประเทศ

    สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลบ้านรุน   เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา มีน้ำหลากปลายฤดูฝน  น้ำท่วมนานประมาณ 2 – 4 เดือน

1.5 พื้นที่ปลูกป่า
      ตำบลบ้านรุน  ไม่มีพื้นที่ปลูกป่า

1.6
อุณหภูมิ

     
อุณหภูมิโดยทั่วไป  เป็นไปตามฤดูกาล  ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 35-40 ๐C   ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25 ๐C

1.7 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 
      ตำบลบ้านรุนมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  และมีผลต่อกิจกรรมการเกษตรและน้ำกินน้ำใช้ของตำบลบ้านรุน  มีดังนี้
          1.  แม่น้ำเจ้าพระยา                     ไหลผ่านหมู่ที่ 1 – 4
          2.  คลองส่งน้ำชลประทาน         โดยได้รับน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

1.8 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายบุญมาก           พงษ์เกิดลาภ
ประธานกรรมการ
2
นายสุทิน                 ผาสุขผล  
กรรมการ
3
นางวันเพ็ญ             สันทัดสิน
กรรมการ
4
นายชาญสิริวิวัฒน์  ภาคสุข
กรรมการ
5
นางอุไร                  มูลหล้า
กรรมการ
6
นายศาทิตย์            แสงไพโรจน์           
กรรมการ
7
นายเฉลิม                ไวยครุฑ
กรรมการ
8
นายเล็ก                  ศุขศรีไพศาล
กรรมการ
9
นางสำรวม              สุวรรณเบ็ญจางค์
กรรมการ
10
นางสาวบุญธรรม   สมสุข
กรรมการ
11
นายสมทรง            กระจ่างทิพย์        
กรรมการ
12
นางทับทิม             ประกอบคุณ     
กรรมการ
13
นางสาวฉวี            ผาสุขผล         
กรรมการ
14
นายศุภวิชญ์          ชูรัตน์  
กรรมการ
15
นางสาวมณีรัตน์     ปราบโจร
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นายสุขสันต์           คุ้มกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ