ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านใหม่

ประวัติตำบลบ้านใหม่

        ตำบลบ้านใหม่     สมัยก่อนเรียกว่าทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า น้ำท่วมประจำแต่เนื่องจากมีแหล่งน้ำจึงมีอาหารพวกปลาชุมมาก ทำให้มีผู้คนจากตำบลข้างเคียงมาปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ พอมาอยู่หลายบ้านเข้าจึงเรียกว่าบ้านใหม่  ในปัจจุบัน

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

         ประชากรของตำบลบ้านใหม่  จะตั้งบ้านเรือนอยู่ตามสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ และมีริมถนนบ้างในปัจจุบันการตั้งบ้านเรือนมีทั้งที่ชิดติดกันและมีการกระจายเป็นกลุ่มยาวมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อย่างเรียบง่ายและแวะพักตามเกาะของเขตตำบล  เพื่อเข้ามาที่เพนียดคล้องช้าง  จึงเรียกขานตำบลนี้ว่า  บ้านเกาะ

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
      
ตำบลบ้านใหม่เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ  10 กิโลเมตร

1.2 อาณาเขต

      
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         ตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอบางบาล
      ทิศใต้                ติดต่อกับ         ตำบลภูเขาทอง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลวัดตูม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
      ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลมหาพราหมณ์  อำเภอบางบาล

1.3 การปกครองตำบลบ้านใหม่  แบ่งการปกครองออกเป็น    9   หมู่บ้าน
     
หมู่ที่   1                   บ้านหัวดุม  
     หมู่ที่   2                   บ้านมะขามหย่อง
     หมู่ที่   3                   บ้านใหม่ใต้    
     หมู่ที่   4                   บ้านใหม่
     หมู่ที่   5                   บ้านคลองนอก
     หมู่ที่   6                   บ้านคลองใน
     หมู่ที่   7                   บ้านท้ายไผ่
     หมู่ที่   8                   บ้านหางกระเบน
     หมู่ที่   9                   บ้านหางกระเบนเหนือ

1.4
สภาพภูมิประเทศ

      ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีทุ่งนา และแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร และหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตำบลอีกด้วย

1.5 พื้นที่ปลูกป่า
      ตำบลบ้านใหม่มีพื้นที่ปลูกป่าประมาณ   11  ไร่  นอกนั้นเป็นป่าธรรมชาติเล็กน้อย

1.6 อุณหภูมิ
      
อุณหภูมิโดยทั่วไป    เป็นไปตามฤดูกาล  ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 35-40 ๐C   ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25  ๐C

1.7 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 
      ตำบลบ้านใหม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในการใช้อุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งอาหารตลอดจนกิจกรรมทางด้านการเกษตรดังนี้              

        - แม่น้ำเจ้าพระยา        ไหลผ่าน  หมู่ที่  1,2,3,4,5,8,9
         - คลองมหาพราหมณ์  ไหลผ่าน   หมู่ที่ 1
         - คลองหางกระเบน     ไหลผ่าน  หมู่ 4 และหมู่  8
         - คลองพุทเลา              ไหลผ่าน  หมู่ 5 และ 6
         - คลองท้ายไผ่             ไหลผ่าน  หมู่ที่ 7

  1.8  เส้นทางคมนาคม
         ตำบลบ้านใหม่  มีเส้นทางคมนาคมทางบก  ดังนี้
         - เส้นทางคมนาคมทางบกถนนลาดยางสองฝั่งคือ ฝังตะวันตกและฝังตะวันออก   ผ่านหมู่ที่ 1 – 9
         - ถนนสายอยุธยา – อ่างทอง ผ่านหมู่ที่ 7
         - เส้นทางคมนาคมทางน้ำ  1 สาย เริ่มจากหมู่ที่ 1 – 9

  1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  1
  นายคำรณ                 ทานธรรม
  ประธานกรรมการ
  2
  นายภิรมย์                  ธนะบุญ         
  กรรมการ
  3
  นายสมชัย                 ช้างสามรวง     
  กรรมการ
  4
  นายจรุณ                  รัมมะภาพ        
  กรรมการ
  5
  นางนิภา                   อยู่เล็ก
  กรรมการ
  6
  นายสมนึก                รุมรัตน์ 
  กรรมการ
  7
  นายธานี                   พรหมจรรย์
  กรรมการ
  8
  นางอารยา                ธาระนัย         
  กรรมการ
  9
  นางอุไร                    ปลอดโปร่ง
  กรรมการ
  10
  นายเฉลา                  สุขขีไทย
  กรรมการ
  11
  นางพูลศรี                ธนูธรรมทัศน์
  กรรมการ
  12
  นายสำเนา               ชื่นชอบ   
  กรรมการ
  13
  นางภิญญา              ขันเพ็ชร
  กรรมการ
  14
  นางอมรา                 บัวหลวง
  กรรมการ
  15
  นางทัศนี                  ไกรภพ 
  กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
  16
  นางสาวบังอร           สมอไทย
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ