ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านป้อม

ประวัติตำบลบ้านป้อม

      ตำบลบ้านป้อม  มีประชากรที่นับถือศาสนามีอยู่  2  ศาสนา  คือ  ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม  และเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมาแต่เดิมมีมาตั้งแต่สมันกรุงศรีอยุธยา เหตุที่ซึ่งบ้านป้อมเนื่องจากบริเวณนี้มีป้อมสำคัญหลายแห่ง  และเป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีที่ซื้อวัดขนอน และเป็นที่ตั้งของวัดป้อมน้อย ป้อมใหญ่ ปัจจุบันเป็นวัดร่าง และมีป้อมปืนอยู่หลายแห่ง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพพม่าสำหรับที่ตั้งปืนใหญ่ยิงสู่วังหลัง  ตรงบริเวณเจดีย์ศรีสุริโยทัย แต่เดิมขึ้นกับตำบลบ้านป้อม    ต่อมาแยกออกมาเป็นตำบลบ้านป้อม

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
      ประชากรชาวตำบลบ้านป้อมตั้งบ้านเรือนอยู่   2  ชายฝั่งคลองและ 2 ริมถนนและตั้งบ้านเรือนชิดติดกัน  มีการกระจายเป็นบ้านเรือนเป็นกลุ่มยาวตามความยาวตามถนน มีการเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลอย่างเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง    
   
      
 ตำบลบ้านป้อม    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ  พระนครศรีอยุธยา  เป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร

1.2 อาณาเขต
    
       
ทิศเหนือ             ติดต่อกับ         ตำบลบ้านใหม่    อำเภอพระนครศรีอยุธยา
       ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลบ้านป้อม   อำเภอพระนครศรีอยุธยา           
       ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ         ตำบลประตูชัย   ตำบลท่าวาสุกรี   อำเภอพระนครศรีอยุธยา
       ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ         ตำบลบ้านป้อม   บ้านกลึง  อำเภอบางไทร  และตำบลพระขาว อำเภอบางบาล

1.3 การปกครองตำบลบ้านป้อม  แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน
       
หมู่ที่  1 ชื่อหมู่บ้าน        บ้านมะขามเทศ            หมู่ที่  7 ชื่อหมู่บ้าน        บ้านวัดกษัตราธิราช
       หมูที่  2 ชื่อหมู่บ้าน        บ้านมะขามเทศ            หมู่ที่  8 ชื่อหมู่บ้าน        บ้านวัดราชพลี
       หมู่ที่  3  ชื่อหมู่บ้าน       บ้านวัดพระงาม           หมู่ที่  9  ชื่อหมู่บ้าน       บ้านวัดลอดช่อง
       หมู่ที่  4 ชื่อหมู่บ้าน        บ้านป้อม                     หมู่ที่ 10  ชื่อหมู่บ้าน      บ้านวัดสนามไชย
       หมู่ที่  5 ชื่อหมู่บ้าน        บ้านป้อม                     หมู่ที่ 11  ชื่อหมู่บ้าน      บ้านโรงลาด
       หมู่ที่  6 ชื่อหมู่บ้าน        บ้านวัดธรรมาราม

1.4
สภาพภูมิประเทศ

      ตำบลบ้านป้อมมีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นทุ่งนา

1.5 พื้นที่ปลูกป่า
      ตำบลบ้านป้อม  ไม่มีพื้นที่ปลูกป่า

1.6 อุณหภูมิ
      
อุณหภูมิโดยทั่วไป เป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่    35-40 ๐C   ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25  ๐C

1.7 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 

     แหล่งน้ำตำบลบ้านป้อม  มีแหล่งน้ำที่สำคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตรประกอบด้วย
          1.  แม่น้ำเจ้าพระยา  ไหลผ่านหมู่ที่  1 – 10  ทางทิศตะวันออกซึ่งเกษตรกรจะอาศัยน้ำจากแม่น้ำในการบริโภค  เพาะปลูกพืชสวน   และผักสวนครัว
          2.  น้ำชลประทาน    โดยได้รับจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล  โดยได้รับน้ำเต็มที่ในฤดูฝน

1.8  เส้นทางคมนาคม
       ตำบลบ้านป้อม  มีเส้นทางคมนาคมทางบก  ดังนี้
       - ถนนลาดยาง   สายอยุธยา - สุพรรณบุรี
       - ถนนลาดยาง   สายปะหัน – บางบัวทอง
       - ถนนลาดยาง  สายบ้านป้อม – บ้านโรงลาด
       - ถนนลาดยาง  สายอยุธยา – วัดไก่เตี้ย

1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายทองเริ่ม            สุทธลักษณ์
ประธานกรรมการ
2
นายปาน                 มากผาสุข
กรรมการ
3
นายแฉล้ม               รุ่งแจ้ง  
กรรมการ
4
นายวิเชียร              สัญญพร
กรรมการ
5
นายโสภณ              คชวงศ์           
กรรมการ
6
นายสมนึก               มากผาสุข
กรรมการ
7
นายสำลี                  ไตรลึก 
กรรมการ
8
นายสำอางค์           ทองจันทร์
กรรมการ
9
นายลิขิต                 พานนาค
กรรมการ
10
นางสาวประทุม       หาพรต          
กรรมการ
11
นางเกษม                หาคุณ           
กรรมการ
12
นายประคอง           หาเรือนจักร์   
กรรมการ
13
นางสังวาลย์           จงรักษ์ 
กรรมการ
14
นายสุเทพ              สุทธิลักษณ์
กรรมการ
15
นายบุญเชิด          เรืองอนันต์      
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นางสาวมาลินี       ปรีวาสนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ