ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหันตรา

ประวัตำบลหันตรา

        “หันตรา”  เป็นชื่อทุ่งนาหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในเอกสารทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า      เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชโอรสสมเด็จเจ้าสามพระยา  คราวไปทำศึกเขมร  พระมเหสีออกส่งเสด็จไปทัพเกิดประชวรพระครรภ์  จึงประสูติกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ พลับพลาที่ทุ่งนาแห่งนี้ อีกทั้ง  ทุ่งหันตราในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ใช้เป็นที่ซ้อมรบของทหารมาโดยตลอด  จนเรียกขานว่าทุ่งหาญกล้า  และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของราชการ  เช่น  เป็นแหล่งประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและนวดข้าวของหลวง  พระมหากษัตริย์เสด็จมาเป็นประธานและประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เอง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  ทุ่งหันตราในอดีตเป็นสถานที่สำคัญและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่โบราณในสมัยต่อมาได้มีการแบ่งเขตการปกครองแยกหมู่บ้าน  ตำบล  โดยมีการตั้งชื่อตำบลหาญกล้าและเปลี่ยนชื่อมาเป็นตำบลหันตราจนถึงปัจจุบันนี้

ปัจจุบันตำบลหันตราแบ่งออกเป็น  6  หมู่บ้าน  ดังนี้

        หมู่ที่  1          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านชุมชนเคหะ
        หมู่ที่  2          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านหันตรา
        หมู่ที่  3          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านคลองสาคู
        หมู่ที่  4          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านม้าใต้
        หมู่ที่  5          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านวัดดุสิดาราม
        หมู่ที่  6          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านม้าเหนือ

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

         ประชากรชาวตำบลหันตรานิยมการตั้งบ้านเรือนอยู่  2  ชายฝั่งคลอง  และริมถนน  ตั้งบ้านเรือนชิดกัน  มีการกระจายบ้านเรือนเป็นกลุ่มยาวตามความยาวของถนน  มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่อย่างเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 

        ตำบลหันตรา        ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ระยะทางอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร
        ทิศเหนือ               ติดต่อตำบลบ้านเกาะ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ทิศใต้                   ติดต่อตำบลธนู  อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ทิศตะวันออก       ติดต่อตำบลธนูและตำบลข้าวเม่า  อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ทิศตะวันตก         ติดต่อตำบลไผ่ลิง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.2  สภาพภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหันตรา  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองหันตรารับน้ำจากแม่น้ำป่าสัก  โดยไหลผ่านทุกหมู่บ้านในตำบลหันตรา  เหมาะสำหรับการทำนา  มีน้ำขังในฤดูฝน  มีน้ำท่วมประมาณ 2 – 3 เดือน

1.3  อุณหภูมิ 

        อุณหภูมิโดยทั่วไป  อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ  35.50  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ  24.50  องศาเซลเซียส ได้อีกทางหนึ่งด้วย

1.4  เส้นทางคมนาคม

       ถนนลาดยาง
             -   ถนนสายเอเชีย  หมายเลข  32
             -   ถนนช่างแสงเข้าตำบลบ้านเกาะ
             -   ถนนเจดีย์สามปลื้ม – วัดดุสิดาราม

       ถนน  คสล.
             -  ถนน  คสล.  หมู่ที่ 2       จำนวน  6   สาย
             -  ถนน  คสล.  หมู่ที่ 6       จำนวน  4   สาย
             -  ถนน  คสล.  หมู่ที่ 5       จำนวน  1   สาย
             -  ถนน  คสล.  หมู่ที่ 3       จำนวน  8   สาย
             -  ถนน  คสล.  หมู่ที่ 1       จำนวน  6   สาย
             -  ถนน  คสล.  หมู่ที่ 4       จำนวน  1   สาย

      ถนนลูกรัง     จำนวน   7   สาย

1.5 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นางลมูล                     ธารีรักษ์
ประธานกรรมการ
2
นายวิรัตน์                  สุขสถาน
กรรมการ
3
นายอดุลย์รัตน์           วงษ์สวรรค์      
กรรมการ
4
นายวิชญ์ศรุต            พุ่มศิริ  
กรรมการ
5
นางประทุม                มีสมเดช         
กรรมการ
6
นางอำนวย                ลอยลมัย         
กรรมการ
7
นางประสาน              มงคลแสง        
กรรมการ
8
นายสมวงษ์               โชติมูล           
กรรมการ
9
นายอนุสรณ์              บุญรอด          
กรรมการ
10
นางแจ่มจันทร์           รักษาพล                  
กรรมการ
11
นางประชิต               แตงมีผล         
กรรมการ
12
นายเพิ่ม                    มีสมมนต์        
กรรมการ
13
นางสุคนธ์                พุทธรัตน์        
กรรมการ
14
นายยงยุทธ์              ไวยสุภี           
กรรมการ
15
นางศิริ                     ตรีมรรค
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นางสาวนุจรี            กัณพัฒนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ