ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองสวนพลู

ประวัติตำบลคลองสวนพลู

        ประชากรชาวตำบลคลองสวนพลูนิยมการตั้งบ้านเรือนอยู่  2  ชายฝั่งคลอง  และริมถนน  ตั้งบ้านเรือนชิดกัน  มีการกระจายบ้านเรือนเป็นกลุ่มยาวตามความยาวของถนน  มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่อย่างเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง
และอาณาเขต
    ตำบลคลองสวนพลู  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ  ดังนี้
    ทิศเหนือ           ติดต่อตำบลหันตรา, ไผ่ลิง และตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ทิศใต้               ติดต่อตำบลบ้านกรด  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลธนู  และตำบลคานหาม  อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลเกาะเรียน  และตำบลกะมัง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.2 การปกครองตำบลคลองสวนพลู แบ๋งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน
      
ปัจจุบันตำบลคลองสวนพลูแบ่งออกเป็น  3  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
หมู่ที่  1          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านโรงวารี
หมู่ที่  3          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านคลองถนนตาล
หมู่ที่  7          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านตั้งใหม่

1.3
สภาพภูมิประเทศ

    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลคลองสวนพลู  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง  เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมการเกษตร

1.4 พื้นที่ปลูกป่า
    ตำบลคลองสวนพลูไม่มีพื้นที่ป่า

1.5
อุณหภูมิ

    
อุณหภูมิโดยทั่วไป  อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ  30 - 40  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ  18 - 25  องศาเซลเซียส

1.6 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
       -   ลำน้ำ,  ลำห้วย
       -   คลองสวัสดิ์
       -   คลองสวนพลู
      บึง,  หนอง  และอื่นๆ
       -   หนองบึง
       -   หนองตาแป้น
       -   หนองตาเดิม
       -   หนองกลม
       -   หนองผักชี
     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
       -   ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1     จำนวน  2  แห่ง
       -   ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7     จำนวน  2  แห่ง

1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายบุญส่ง               เกิดทรัพย์
ประธานกรรมการ
2
นายมงคล                สุขประเสริฐ
กรรมการ
3
นางสาวประเทือง     พงษ์ธะนะ       
กรรมการ
4
นายอธิราช             วรถา
กรรมการ
5
นายประเสริฐ           เลิศฤทธิ์
กรรมการ
6
นายพล                    โพธิ์วัณ           
กรรมการ
7
นายชม้อย                อุดมทรัพย์
กรรมการ
8
นางเฉียบ                 คงมี
กรรมการ
9
นายพิภพ                 วงศ์กิจจา
กรรมการ
10
นายหวั่น                  ไตรบรรณ
กรรมการ
11
นายชัชวาล             ภูกันดาน        
กรรมการ
12
นายอาทร                สุขสมชีพ      
กรรมการ
13
นางจีรวรรณ           สุขสมชีพ 
กรรมการ
14
นายจันทร์               ปวนปันมา
กรรมการ
15
นางสาวมณีรัตน์     ปราบโจร
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นายสุขสันต์           คุ้มกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ