ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองตะเคียน

  ประวัติตำบลคลองตะเคียน

                   ตำบลคลองตะเคียนเป็นตำบลเก่าแก่  มีมาแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เนื่องจากเป็นชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูที่มาทำการค้าสมัยอยุธยาใช้เป็นสถานที่พำนักพักพิง  ซึ่งสถานที่ตั้งตำบลมีลำคลองใหญ่  เคยมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณปากคลองด้านทิศตะวันออก  ในสมัยโบราณใช้เป็นเส้นทางล่องซุงทำไม้  ดังนั้น  จึงได้เรียกชื่อตำบลตามชื่อลำคลองว่าตำบลคลองตะเคียน

ข้อมูลทางกายภาพ

          1.1 ที่ตั้ง

                ตำบลคลองตะเคียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อำเภอพระนครศรีอยุธยา  มีถนนลาดยาง  2 สาย  ตัดผ่านตำบลคลองตะเคียน  อยู่ห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  10  กิโลเมตร

          1.2 อาณาเขต

                ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลสำเภาล่ม 
                ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         แม่น้ำเจ้าพระยา
                ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลคลองตะเคียน
               ทิศใต้             ติดต่อกับ        ตำบลบ้านรุน

          1.3  การปกครองตำบลคลองตะเคียน  แบ่งการปกครองออกเป็น    13   หมู่บ้าน

                หมู่ที่  1    ชื่อหมู่บ้าน    ปากคลองวัดแจ้ง            หมู่ที่  8   ชื่อหมู่บ้าน     บ้านหน้าวัดโคก
                หมู่ที่  2    ชื่อหมู่บ้าน    บ้านเหนือสะพานยาว      หมู่ที่  9   ชื่อหมู่บ้าน     บ้านเหนือ-กลาง
                หมู่ที่  3    ชื่อหมู่บ้าน    บ้านปากคลองคูจาม      หมู่ที่  10  ชื่อหมู่บ้าน    บ้านหนองบัว
                หมู่ที่  4  ชื่อหมู่บ้าน      บ้านปากคลองเทศ         หมู่ที่  11  ชื่อหมู่บ้าน    บ้านปากคลองตะเคียน           
                หมู่ที่  5   ชื่อหมู่บ้าน      บ้านต้นโพธิ์                  หมู่ที่  12  ชื่อหมูบ้าน    บ้านจอมแห
                หมู่ที่  6   ชื่อหมู่บ้าน      บ้านใต้วัดโคก              หมู่ที่  13  ชื่อหมู่บ้าน    บ้านตะเกี่ย
                หมู่ที่  7   ชื่อหมู่บ้าน      บ้านท่ากระเบา             

         1.4  สภาพภูมิประเทศ 
                สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปในตำบลคลองตะเคียน     มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองตะเคียนไหลผ่านติดเขตชลประทาน

         1.5  พื้นที่ปลูกป่า
                ตำบลคลองตะเคียน  ไม่มีพื้นที่ปลูกป่า

        1.6  อุณหภูมิ
               อุณหภูมิโดยทั่วไป  เป็นไปตามฤดูกาล  ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 35-40 ๐C   ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25  ๐C

        1.7  เส้นทางคมนาคม
              ตำบลคลองตะเคียน    มีเส้นทางคมนาคมทางบก  ดังนี้
              1.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน  ระยะทาง  7.557  กิโลเมตร
              2.  ถนนลูกรัง      ระยะทาง  9.60  กิโลเมตร
              3.  ทางสาธารณะ  ระยะทาง  3.10  กิโลเมตร

        1.8 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายซีน               ไกรทัต
ประธานกรรมการ
2
นายเสนาะ           ศรีอนันต์
กรรมการ
3
นางอุไร              พลตรี
กรรมการ
4
นายลี                  ไกรทัต
กรรมการ
5
นางติเม๊าะห์         หวังนวล
กรรมการ
6
นางทิม                ยิ่งสกุล 
กรรมการ
7
นายปริญญา       ศรสวรรค์
กรรมการ
8
นางอดุลย์            ฤทธิพิณ
กรรมการ
9
นายดำรงค์          มะลิซ้อน
กรรมการ
10
นางเฉลย             มะลิซ้อน
กรรมการ
11
นางบังอร            องค์รักษ์
กรรมการ
12
นายยะโก๊ป         ไกรทัต
กรรมการ
13
นางวรรณา          เลาะฟอ
กรรมการ
14
นายธรรมณุ         กระโห้ทอง  
กรรมการ
15
นางจิราภา           เรือนทอง
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
พ.จ.อ.เอกวัฒน์   ซึมกระโทก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์