ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะเรียน

ประวัติตำบลเกาะเรียน

      ตำบลเกาะเรียนเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาหลายปีแล้ว  อาณาเขตของตำบลบางส่วนอยู่บนเกาะ คือ หมู่ 2, 3  ซึ่งต้องอาศัยเรือข้ามคลองเกาะเรียนไป  เนื่องจากตำบลเกาะเรียนนี้การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก  จึงทำให้ราษฎรจากถิ่นอื่นอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  จนกระทั่งปัจจุบันนี้ตำบลเกาะเรียนมี  7  หมู่บ้าน  และอยู่นอกเขตสุขาภิบาล  และเขตเทศบาลเกือบทั้งหมด  ยกเว้นหมู่บ้านญี่ปุ่น  หมู่ที่  7  บางส่วนซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
      ประชากรชาวตำบลเกาะเรียน  นิยมการตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายตามยาวของถนน  และริมแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองเกาะเรียน  มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่อย่างเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ


1.1 ที่ตั้ง
และอาณาเขต
      ตำบลเกาะเรียน  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
      ทิศเหนือ               ติดต่อตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ทิศใต้                  ติดต่อตำบลขนอนหลวง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ทิศตะวันออก       ติดต่อตำบลบ้านกรด  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ทิศตะวันตก         ติดต่อตำบลบ้านรุน  ตำบลคลองตะเคียน และตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.2 การปกครองตำบลเกาะเรียน แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน
    
ปัจจุบันตำบลเกาะเรียน   แบ่งออกเป็น  7 หมู่บ้าน   ดังนี้
    
หมู่ที่  1          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านโรง
    หมู่ที่  2          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านเกาะเรียน
    หมู่ที่  3          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านเกาะเรียน
    หมู่ที่  4          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านต้นสะตือ
    หมู่ที่  5          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านค่าย
    หมู่ที่  6          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านเสือข้าม
    หมูที่  7          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านญี่ปุ่น

1.3
สภาพภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเกาะเรียน  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เหมาะสำหรับการทำนา  มีน้ำขังในฤดูฝน    มีน้ำท่วมประมาณ 2 – 3 เดือน

1.4 พื้นที่ปลูกป่า
    ตำบลเกาะเรียนไม่มีพื้นที่ป่า

1.5
อุณหภูมิ

    
อุณหภูมิโดยทั่วไป  อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ  30 - 40 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ  18 - 25  องศาเซลเซียส      

1.6 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 
     -   แหล่งน้ำที่สำคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตรของตำบลเกาะเรียน
         1.  แม่น้ำเจ้าพระยา  ไหลผ่าน  หมู่ที่  7,  6,  5,  3,  2
         2.  คลองเกาะเรียน  ไหลผ่าน  หมู่ที่  5,  4,  1,  2,  3
ซึ่งแม่น้ำและคลองนี้  ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน  ไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพ  โดยมากปลูกใช้ภายในครอบครัว

1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมทรง             ธรรมกาย
ประธานกรรมการ
2
นายสุพจน์              วงษ์สุภาพ
กรรมการ
3
นายชะลอ              บุญประเสริฐ
กรรมการ
4
นายยศศักดิ์           พันทวี
กรรมการ
5
นายสมถวิล           ภาคเกษี
กรรมการ
6
นายเพลิน             สัทธศรี 
กรรมการ
7
นางนวลหงษ์       นิ่มนวล
กรรมการ
8
นางกัลยารัตน์     ภัทรเกษมฐีติ    
กรรมการ
9
นางสาวเพ็ญศรี   บรรพศิริ         
กรรมการ
10
นายประวิทย์        จุลสำลี
กรรมการ
11
นางเนาวรัตน์       วสุรัตน์
กรรมการ
12
นายกิตติศักดิ์      พงษ์สุด 
กรรมการ
13
นางจำลอง          รื่นไกรฤกษ์      
กรรมการ
14
นายสมพงษ์          เกตุศรี  
กรรมการ
15
นางสาวมณีรัตน์    ปราบโจร
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นายสุขสันต์           คุ้มกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ