ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลุมพลี

ประวัติตำบลลุมพลี

     ประวัติความเป็นมาของตำบลลุมพลี  คำว่า ลุมพลี เป็นชื่อทุ่งนา สมัยกรุงศรีอยุธยา      เล่าขานกันมาว่า เมื่อครั้งพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ประมาณ 2310 พม่าได้โอบล้อมกรุงศรี
อยุธยา    เป็นเวลานาน ฝ่ายไทยได้ออกมาตั้งรับพม่าอยู่ ณ ทุ่งลุมพลี  และเข้าตีพม่าแตกฟายในที่สุด  ต่อมาสมัยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยยกทัพไปตีไทยบุรีมะริดทางภาคใต้  ได้กวาดต้อนเอาเชลยเป็นชาวมุสลิมมาไว้ที่กรุงเทพฯ และแยกไปอยู่ตามจังหวัดอื่น ๆ และมีอยู่กลุ่มหนึ่งได้อพยพมาอยู่ ณ ทุ่งลุมพลี  ซึ่งเป็นตำบลลุมพลีในขณะนี้

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

      ประชากรของตำบลลุมพลี   ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝังคลอง และบริเวณริมถนนทางหลวงและถนนในหมู่บ้านการตั้งบ้านเรือนส่วนใหญ่จะตั้งชิดติดกัน และมีการกระจายเป็นกลุ่มยาว  มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อย่างเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง    
   
      
 ตำบลลุมพลีเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างจากที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ 8  กิโลเมตร

1.2 อาณาเขต
    
       
ทิศเหนือ              ติดต่อกับ          ตำบลวัดตูม    อำเภอพระนครศรีอยุธยา
       ทิศใต้                  ติดต่อกับ          ตำบลคลองสระบัว  อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
       ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ          ตำสวนพริก  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
       ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ          ตำบลภูเขาทอง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

1.3 การปกครองตำบลลุมพลี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
       
หมู่ที่   1         เกาะล่าง
       หมู่ที่   2         ชื่อบ้านย่านซือ
       หมู่ที่   3         ชื่อบ้านเกาะกลาง
       หมู่ที่   4         ชื่อบ้านหลังสุเหร่า
       หมู่ที่   5         ชื่อบ้านหัวถนน
       หมู่ที่   6         ชื่อบ้านหนองประทุน

1.4
สภาพภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลลุมพลี  เป็นที่ราบลุ่มมีคลองบางขาดและคลองสองไพไหลผ่าน

1.5 พื้นที่ปลูกป่า
     ตำบลลุมพลีไม่มีพื้นที่ปลูก

1.6 อุณหภูมิ
      
อุณหภูมิโดยทั่วไป    เป็นไปตามฤดูกาล  ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 35-40 ๐C   ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25  ๐C

1.7 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 
      ตำบลลุมพลีมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ     ในการใช้อุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งอาหาร ตลอดจนกิจกรรมางด้านการเกษตรดังนี้            
      - คลองบางขวด    ไหลผ่าน  หมู่  2,4,6
      - คลองสองไพ  ไหลผ่านหมู่ 4,5,6

1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายเฟซอล              พลีบัตร
ประธานกรรมการ
2
นายสมศักดิ์             รุ่งเรือง
กรรมการ
3
นายมนัส                  ขันธวิธ
กรรมการ
4
นายวิเชียร              สัญญพร
กรรมการ
5
นายโสภณ              คชวงศ์           
กรรมการ
6
นายสมนึก               มากผาสุข
กรรมการ
7
นายสำลี                  ไตรลึก 
กรรมการ
8
นายสำอางค์           ทองจันทร์
กรรมการ
9
นายลิขิต                 พานนาค
กรรมการ
10
นางสาวประทุม       หาพรต          
กรรมการ
11
นางเกษม                หาคุณ           
กรรมการ
12
นายประคอง           หาเรือนจักร์   
กรรมการ
13
นางสังวาลย์           จงรักษ์ 
กรรมการ
14
นายสุเทพ              สุทธิลักษณ์
กรรมการ
15
นายบุญเชิด          เรืองอนันต์      
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นางสาวมาลินี       ปรีวาสนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ