ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากกราน

  ประวัติตำบลปากกราน
                       

                   ตำบลปากกราน  มีประชากรนับถือศาสนา 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามชาวพุทธเป็นคนพื้นเพเดิมของชาวไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนชาวอิสลามได้อพยพมาจากทางใต้ คือแถบมาเลเซีย อดีตเรียกว่าแหลมมาลายูเพื่อทำการค้ากับชาวกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมตำบลปากกรานและตำบลบ้านป้อมมีพื้นที่ติดต่อกันมากที่สุด  สมัยกรุงศรีอยุธยา 2 ตำบลนี้เป็นส่วนเดียวกันเรียกว่าป้อมปราการ ทางทิศตะวันตกของ         กรุงศรีอยุธยามีไว้เพื่อป้องกันข้าศึก และเป็นที่สอดแนมรายงานข่าวคราวต่างๆ เข้าเมืองหลวง โดยเฉพาะข้าศึกที่เป็นพม่ายกทัพมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือมาจากจังหวัดระนอง จังหวัดกาญจบุรี ผ่านด่านเจดีย์สามองค์  กองทัพพม่าจะยกทัพมาบ่อยครั้งแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดการเกี่ยวกับระบบการปกครองแบ่งพื้นที่ปกครอง  โดยกำนันดูแลการปกครองท้องถิ่น  จึงแบ่งส่วนการปกครองเป็นตำบลบ้านป้อมและตำบลปากกราน เดิมแล้วเรียกว่า      “ บ้านปราการ ”  แต่ชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “ ปากกราน ”  มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทางกายภาพ

       1.1  ที่ตั้ง

              ตำบลปากกรานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อำเภอพระนครศรีอยุธยา  มีถนนลาดยาง 2  สาย 
ตัดผ่านตำบลปากกราน  อยู่ห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ 7  กิโลเมตร

       1.2 อาณาเขต

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ    ตำบลบ้านป้อม   อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้                 ติดต่อกับ   ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไทรและอำเภอบางปะอิน
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    ตำบลคลองตะเคียน  ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    ตำบลบ้านป้อม   อำเภอพระนครศรีอยุธยา   และอำเภอบางไทร
     
       1.3 การปกครองตำบลปากกราน  แบ่งการปกครองออกเป็น    14   หมู่บ้าน

หมู่ที่  1   ชื่อหมู่บ้าน บ้านพลู                            หมู่ที่   8   ชื่อหมู่บ้าน  บ้านในคลอง
หมู่ที่  2   ชื่อหมู่บ้าน  สะพานยาว                     หมู่ที่   9   ชื่อหมู่บ้าน  บ้านในคลองปากกราน
หมู่ที่  3   ชื่อหมู่บ้าน  บ้านต้นยาง                    หมู่ที่  10  ชื่อหมู่บ้าน  บ้านทุ่งปากกราน
หมู่ที่  4   ชื่อหมู่บ้าน  บ้านหาดทราย                หมู่ที่  11  ชื่อหมู่บ้าน  บ้านคลองมอญ
หมู่ที่  5   ชื่อหมู่บ้าน  บ้านบางกระชา              หมู่ที่  12  ชื่อหมูบ้าน  บ้านต้นสะตือ
หมู่ที่  6   ชื่อหมู่บ้าน  ใต้วัดทำใหม่                  หมู่ที่  13  ชื่อหมู่บ้าน  บ้านวัดนาค
หมู่ที่  7   ชื่อหมู่บ้าน  บ้านทำใหม่                   หมู่ที่  14  ชื่อหมู่บ้าน  บ้านปากคลองตะเคียนบน

       1.4 สภาพภูมิประเทศ

             สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปในตำบลปากกราน  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาลักษณะเป็นท้องกระทะ มีหมู่ที่ 14  เป็นหมู่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา  ส่วนหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13 ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลองตะเคียนและคลองปากกราน  ภายในตำบลมีลำคลองธรรมชาติ เช่น คลองตะเคียน คลองปากกรานและแม่น้ำเจ้าพระยา  นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ำชลประทานไหลกระจายอยู่ทั่วไปภายในตำบลโดยได้รับจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

      1.5 พื้นที่ปลูกป่า

  ตำบลปากกราน  ไม่มีพื้นที่ปลูกป่า

      1.6 อุณหภูมิ

            อุณหภูมิโดยทั่วไป  เป็นไปตามฤดูกาล  ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 35-40 ๐C     
ช่วงฤดูหนาว  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25  ๐C

      1.7  เส้นทางคมนาคม
ตำบลปากกราน  มีเส้นทางคมนาคมทางบก  ดังนี้     

  • ถนนลาดยาง            ผ่านหมู่ที่ 1,3,5,7-13 และหมู่ที่  14
  • ถนนคสล.                 ผ่านหมู่ที่ 1-14
  • ถนนลูกรัง                ผ่านหมู่ที่   2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 และหมู่ที่  14
  • ถนนชลประทาน      ผ่านหมู่ที่ 13
  • ถนนดิน                   ผ่านหมู่ที่1,5,8 และหมู่ที่ 10
  1.8 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ฯ

  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  1
  นายสุริยนต์               เริงทรัพย์
  ประธานกรรมการ 
  2
  นายสิทธิพงค์            ประสิทธิเดช
  กรรมการ
  3
  นายสมหมาย             พรหมทัต
  กรรมการ
  4
  นายสมหมาย            ไทยประยูร
  กรรมการ
  5
  นายพรต                   สุขสมนิตย์
  กรรมการ
  6
  นางบุญเตือน            ไวยฉาย
  กรรมการ
  7
  นายธวัช                    เดชเจริญ
  กรรมการ
  8
  นางมะลิ                    รัมมะพล
  กรรมการ
  9
  นางสาวช่อทิพย์       ใหม่อ่อง
  กรรมการ
  10
  นางสาวนวลน้อย      รัมมะภาพ
  กรรมการ
  11
  นางสาวผ่องพักตร์    รัมมะภาพ
  กรรมการ
  12
  นางเฉลิม                   กลมปล้อง
  กรรมการ
  13
  นางลำจวน                โตสม
  กรรมการ
  14
  นายพยอม                 รัมมะโรจน์ 
  กรรมการ
  15
  นางจิราภา                เรือนทอง
  กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
  16
  นางสาวโชติรส         คงสมโอษฐ์
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์