ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลภูเขาทอง

ประวัติตำบลภูเขาทอง

         ตำบลภูเขาทอง  เป็นเรื่องของเจดีย์ภูเขาทอง  ซึ่งในสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  จึงได้สร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นไว้เพื่อประกาศศักดาที่ตีกรุงศรีอยุธยาได้ จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปรมโกศจึงได้ปฏิสังขรณ์เจดีย์ภูเขาทองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระอารามวัดในปี พ.ศ. 2287  และทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่  พระเจดีย์เก่าซึ่งสร้างไว้ได้ทรุดโทรมลงและเพื่อประกาศว่าไทยได้ชนะพม่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่มาก  ส่วนใหญ่อพยพมากจากวัดบันได  ตำบลคลองสระบัว  ทางราชการจึงได้จัดตั้งเป็นตำบลชื่อตำบลภูเขาทอง  จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

      ประชากรชาวตำบลภูเขาทองตั้งบ้านเรือนอยู่ชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวหมู่ที่  1 – 4 ของตำบล  ตามความยาวของแม่น้ำเจ้าพระยา  ตลอดแนวหมู่ 1 – 4 ของตำบลตามความยาวของแม่น้ำ ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนชิดติดกันมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

      ตำบลภูเขาทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพระนครศรีอยุธยา  มีถนนลาดยางผ่านทุกหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  5  กิโลเมตร

1.2 อาณาเขต
      
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         ตำบลภูเขาทอง  และตำบลบ้านใหม่
      ทิศใต้                ติดต่อกับ         ตำบลบ้านป้อม  และตำบลท่าว่าสุกรี
      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลลุมพลี
      ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลบ้านใหม่   ตำบลบ้านป้อม 

1.3 การปกครองตำบลภูเขาทอง แบ๋งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน
     
หมู่ที่   1  ชื่อหมู่บ้านวัดช่องลม
     หมู่ที่   2  ชื่อหมู่บ้านภูเขาทอง
     หมู่ที่   3  ชื่อหมู่บ้านหัวพรวน
     หมู่ที่   4   ชื่อหมู่บ้านหาดทราย

1.4
สภาพภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลภูเขาทองมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตตำบลภูเขาทอง

1.5 พื้นที่ปลูกป่า
      ตำบลภูเขาทองมีพื้นที่ปลูกป่าประมาณ   5   ไร่  ซึ่งปลูกในบริเวณวัดภูเขาทองและพื้นที่ของทางหลวงแผ่นดิน

1.6 อุณหภูมิ
     
อุณหภูมิโดยทั่วไป    เป็นไปตามฤดูกาล  ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 35-40 ๐C   ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25  ๐C

1.7 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 
      ตำบลภูเขาทองมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ     ในการใช้อุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งอาหาร
ตลอดจนกิจกรรมทางด้านการเกษตรดังนี้             
       - แม่น้ำเจ้าพระยา  ไหลผ่านหมู่ที่  1 – 4

1.8 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
จ.ส.อ.มานิตย์        พึ่งสุข
ประธานกรรมการ
2
นายผดุงกิจ           แสงสรวย
กรรมการ
3
นายสมนึก             เมาะซัง
กรรมการ
4
นายสมเกียรติ       พึ่งตระกูล
กรรมการ
5
นายสนิท               นิมา
กรรมการ
6
นายบุญส่ง            ป้อมเงิน
กรรมการ
7
นางศิรินารถ          เพ็ชร์เพ็ง
กรรมการ
8
นายวิทยา              สมวงศ์
กรรมการ
9
นายอรุณ               คันษา
กรรมการ
10
นายสุชาติ             การสมบัติ       
กรรมการ
11
นางอุไร                แม้สกุล
กรรมการ
12
นายจำลอง           เสถียรทรัพย์
กรรมการ
13
พ.ต.ท.พีระ           ซื่อสัตย์
กรรมการ
14
นายสมพงษ์          สุขสุกาญจน     
กรรมการ
15
นายชัยวัฒน์         สุขอารมณ์       
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นายนฤทธิ์            พิมพ์พระพรหม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ