ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสำเภาล่ม

ประวัติตำบลสำเภาล่ม

            จากคำบอกเล่าในอดีต กรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับประเทศจีน และได้เกิดความผูกพัน
ที่กลายเป็นตำนานแห่งความรัก ซึ่งสร้างเหตุการณ์ ซึ่งสร้างเหตุการณ์อันสำคัญเป็นจุดกำเนิดตำนานของตำบลสำเภาล่ม เจ้าชายสายน้ำผึ้งได้มีความรักกับลูกสาวเจ้าเมืองจีน ชื่อ จ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งเจ้าชายพามากรุงศรีอยุธยาโดยทางเรือ เมื่อมาถึงบริเวณวัดพนัญเชิง เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ได้ลองใจโดยลองใจ โดยให้เจ้าชายเอาวอมารับ เพื่อให้สมเกียรติและเป็นการยกย่อง แต่เจ้าชายตอบไปทำนองว่าไม่จำเป็น เพราะเดินทางามด้วยกัน ก็ควรจะเดินทางเข้าวังพร้อม และเจ้าชายเข้าวังไปพระองค์เดียว เมื่อได้รับคำตอบ ปฏิเสธ พระนางจึงเสียใจและกลั้นใจตายด้วยท่าทางที่ไว้เชิง จึงได้มีสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ชื่อ  วัดพระนางเชิง ปัจจุบันคือ วัดพนัญเชิง ส่วนทหารในเรือได้พร้อมใจกันเจาะเรือสำเภาเพื่อทำลายชีวิตตนเองตามเจ้านายไปและกระแสน้ำได้พัดเอาเรือสำเภาไปล่มอีกฝังแม่น้ำ ซึ่งเรียกกล่าวขานกันต่อมาว่า ตำบลสำเภาล่ม

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

      ประชากรชาวตำบลสำเภาล่มนิยมการตั้งบ้านเรือนอยู่  2  ชายฝั่งคลองและริมถนน  ตั้งบ้านเรือนชิดกัน  มีการกระจายบ้านเรือนเป็นกลุ่มยาวตามความยาวของถนน  มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่อย่างเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้งและ
อาณาเขต
      
ตำบลสำเภาล่ม  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้
      ทิศเหนือ             ติดต่อตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ทิศใต้                 ติดต่อตำบลคลองตะเคียน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลเกาะเรียน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลปากกราน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 8  กิโลเมตร

1.2 การปกครองตำบลสำเภาล่ม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน
     
หมู่ที่  1          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านโปรตุเกส
     หมู่ที่  2          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านดิน
     หมู่ที่  3          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านคานเรือ
     หมู่ที่  4          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านบางกะจะ
     หมู่ที่  5          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านสำเภาล่ม
     หมู่ที่  6          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านคลองคูจาม
     หมู่ที่  7          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านคลองคูจาม
     หมู่ที่  8          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านวัดพุทธไธศวรรย์
     หมู่ที่  9          ชื่อหมู่บ้าน        บ้านดงตาล
     หมู่ที่  10         ชื่อหมู่บ้าน        บ้านญวน
     หมู่ที่  11         ชื่อหมู่บ้าน        บ้านญวน

1.3
สภาพภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสำเภาล่ม  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เหมาะสำหรับการทำนา  มีน้ำขังในฤดูฝน  มีน้ำท่วมประมาณ 2 – 3 เดือน  มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน

1.4 พื้นที่ปลูกป่า
     ตำบลสำเภาล่ม  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน  จึงไม่มีพื้นที่ป่า

1.5 อุณหภูมิ
      
อุณหภูมิโดยทั่วไป  อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ  30 - 40  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ  18 - 25  องศาเซลเซียส 

1.6 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 
      -   แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งได้จากน้ำฝน ได้แก่ ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 1 สาย ราษฎรใช้น้ำจากลำน้ำดังกล่าวในการทำการเกษตร
      -   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ได้แก่  ถังประปาหมู่บ้านซึ่งมีจำนวน  7  แห่ง  ราษฎรใช้น้ำในการอุปโภค – บริโภค  และทำการเกษตร

1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสุเทพ                    กระโห้ทอง
ประธานกรรมการ
2
นายสมพงษ์                คล้ายใจ
กรรมการ
3
นายสมนึก                  เมาะซัง
กรรมการ
4
นางสมถวิล                ปกรณ์
กรรมการ
5
นายมานัส                  ธงชัย
กรรมการ
6
นางนกแก้ว                ศรีสังห์
กรรมการ
7
นายสมาน                  เจ๊ะโอ๊ะ
กรรมการ
8
นายอุม๊าด                  ฆ้องวงษ์
กรรมการ
9
นายสุเมธ                   ปูเต๊ะ   
กรรมการ
10
นายปรีชา                 วังยูโซ๊ป    
กรรมการ
11
นายโสภณ                วงษ์สุภักดิ์      
กรรมการ
12
นายสำราญ              สุขศรี   
กรรมการ
13
นายยะห์ฟัด              บุญมี 
กรรมการ
14
นายสมลักษณ์          ขันธศักดิ์
กรรมการ
15
นายชัยวัฒน์             สุขอารมณ์       
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นางนุสรา                 ปาทาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ