ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสวนพริก

ประวัติตำบลสวนพริก

       ตำบลสวนพริก  สมัยราชการที่  5  ได้มาสร้างวัดบรมวงค์ขึ้นซึ่งอยู่ใกล้กับเพนียดคล้อง ช้าง  เมื่อมีวัดนี้เกิดขึ้นจึงทำให้ผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำให้เกิดเป็นชุมชนกลุ่มใหญ่ขึ้นมา  ต่อมาจึงได้จัดตั้งเป็นตำบล  ชื่อว่าตำบลสวนพริก  คำว่า สวนพริก นั้นสันนิษฐานว่ามาจากชื่อคลองซึ่งไหลผ่านวัดบรมวงค์ในปัจจุบัน

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

        ประชากรของชาวตำบลสวนพริกตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งคลองของน้ำลพบุรี และคลองบางขวดและริมถนนการตั้งบ้านเรือนมีการตั้งชิดติดกันอย่าเรียบง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง    
   

        ตำบลสวนพริกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพระนครศรีอยุธยา  มีถนนลาดยางผ่านทุกหมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  5  กิโลเมตร

1.2 อาณาเขต

    
        
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         ตำบลขยาย   อำเภอบางปะหัน
        ทิศใต้                ติดต่อกับ         ตำบลคลองสระบัว  
        ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         ตำบลบ้านเกาะ
        ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลสวนพริก

1.3 การปกครองตำบลสวนพริก  แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
       
หมู่ที่   1  ชื่อหมู่บ้านสวนพริก
       หมู่ที่   2  ชื่อหมู่บ้านสวนพริก
       หมู่ที่   3  ชื่อหมู่บ้านเพนียด
       หมู่ที่   4   ชื่อหมู่บ้านสวนยอ
       หมู่ที่   5  ชื่อหมู่บ้านบางยวด
       หมู่ที่   6  ชื่อหมู่บ้านชัยนาท

1.4
สภาพภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสวนพริก    เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่าน  นอกจากมีแม่น้ำลพบุรี  เป็นแม่น้ำสำคัญแล้วภายในพื้นที่ยังมีลำคลอง หนอง บึง กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตำบลอีกด้วย

1.5 พื้นที่ปลูกป่า
      ตำบลสวนพริกมีพื้นที่ปลูกป่าประมาณ   3  ไร่    นอกนั้นเป็นป่าธรรมชาติเล็กน้อย

1.6 อุณหภูมิ
    
อุณหภูมิโดยทั่วไป    เป็นไปตามฤดูกาล  ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 35-40 ๐C   ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25  ๐C

1.7 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 

      ตำบลสวนพริกมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ     ในการใช้อุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งอาหารตลอดจนกิจกรรมทางด้านการเกษตรดังนี้             
      - แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน  หมู่ที่ 1,2,
      - คลองบางบอด  ไหลผ่าน หมู่ 4 , 5,6

1.8  เส้นทางคมนาคม
       ตำบลสวนพริก  มีเส้นทางคมนาคมทางบก  ดังนี้
       - ถนนลาดยางสายบ้านสวนพริก – บ้านโพธิ์สามต้น  ระยะทาง 5 กิโลเมตร
       - ถนนลาดยางแยกทางหลวง 32 บ้านโพธิ์สามต้น  ระยะทาง 3.45

1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมชาย           ธาราพงษ์
ประธานกรรมการ
2
นายจรัญ               สรรเสริญทิม
กรรมการ
3
นายบุญส่ง            จีนพินโน
กรรมการ
4
นายธวิทย์             น้อมผล    
กรรมการ
5
นายนพพร            ขันธนิกร
กรรมการ
6
นางสำรวย            เล็กทรัพย์   
กรรมการ
7
นายดิเรก              ขันธมาลาย์
กรรมการ
8
นางมะลิ                ประไพเวช         
กรรมการ
9
นางวิไลลักษณ์     วงษ์วิโรจน์
กรรมการ
10
นายสมยศ             สามารถ
กรรมการ
11
นายแสวง             ตรีสาร 
กรรมการ
12
นายสุรัตน์            ขันธนิยม   
กรรมการ
13
นางวงเดือน         ปาริฉัตต์กุล
กรรมการ
14
นายสายชล          มีสมชีพ
กรรมการ
15
นางทัศนี              ไกรภพ
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นางสาวขนิษฐา    เดชรักษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ