ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวัดตูม

ประวัติตำบลวัดตูม

         ตำบลวัดตูม  เป็นที่ตั้งของวัดตูม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่  โบราณ  มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยสัมฤทธิ์  ชื่อหลวงพ่อทองสุข  มีน้ำมนต์เกิดขึ้นเองในเศียรพระ  และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  มีประวัติปรากฏในประวัติของสำนักพระราชวัง  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  5  จนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน  ที่ได้ร่วมนำน้ำมนต์จากวัดตูมมาประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  5  รอบ  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2530  เขตการปกครองแต่เดิมขึ้นกับตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ต่อมาขึ้นกันตำบลสวนพริก  และเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น  จึงแบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลวัดตูมจนถึงปัจจุบันนี้

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

      ประชากรชาวตำบลวัดตูมนิยมการตั้งบ้านเรือนอยู่  2  ชายฝั่งคลอง  และริมถนน  ตั้งบ้านเรือนชิดกัน  มีการกระจายบ้านเรือนเป็นกลุ่มยาวตามความยาวของถนน  มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่อย่างเรียบง่ายง่าย

ข้อมูลทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

     ตำบลวัดตูม  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้
     ทิศเหนือ               ติดต่อตำบลพุทเลา  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ทิศใต้                   ติดต่อตำบลภูเขาทอง  และตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ทิศตะวันออก        ติดต่อตำบลลุมพลี  และตำบลสวนพริก  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ทิศตะวันตก          ติดต่อตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.2 การปกครองตำบลภูเขาทอง แบ๋งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน
     
หมู่ที่   1  ชื่อหมู่บ้านวัดช่องลม
     หมู่ที่   2  ชื่อหมู่บ้านภูเขาทอง
     หมู่ที่   3  ชื่อหมู่บ้านหัวพรวน
     หมู่ที่   4   ชื่อหมู่บ้านหาดทราย

1.3
สภาพภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลวัดตูม  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เหมาะสำหรับการทำนา  มีน้ำขังในฤดูฝน     มีน้ำท่วมประมาณ 2 – 3 เดือน

1.4 พื้นที่ปลูกป่า
      ตำบลวัดตูมไม่มีพื้นที่ป่า

1.5
อุณหภูมิ

     
อุณหภูมิโดยทั่วไป  อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ  30 - 40  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ  18 - 25  องศาเซลเซียส      

1.6 แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี 
      -   แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งได้จากน้ำฝน  ได้แก่  คลองวัดตูม  ซึ่งไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3  และคลองบางขวด    ไหลผ่านหมู่ที่ 1  ราษฎรใช้น้ำจากคลองดังกล่าวในการเพาะปลูกไม้ผล  ข้าวโพด  และพืชผัก
     -   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ได้แก่  คลองชลประทาน  อยุธยา – ชัยนาท 14 ซ้าย  บ่อทราย  บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 4, 5  และบ่อบาดาล  จำนวน  8  บ่อ  ซึ่งราษฎรใช้น้ำจากบ่อขุดนี้  ในการปลูกไม้ผล  ข้าวโพด  และผักสวนครัว เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก  น้ำในแม่น้ำลำคลองจะมีระดับสูง  และท่วมทั้งบริเวณพื้นที่ราบ

1.7 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายใหญ่                  นิลมงคล
ประธานกรรมการ
2
นายประเสริฐ            มีสมยุทธ์
กรรมการ
3
นายทวี                     พันธุ์เสือ
กรรมการ
4
นายสุนทร                ทรัพย์แพ
กรรมการ
5
นายสมบัติ                ทวีคูณ  
กรรมการ
6
นายยุทธนา              มีสมนาค
กรรมการ
7
นายปภัสร์                จีนะพันธ์
กรรมการ
8
นายอภิชาติ             สีม่วง
กรรมการ
9
นางสุมาลี                หลีกพาน
กรรมการ
10
นายสมพงษ์            ทองนักสิทธิ์
กรรมการ
11
นางจารวี               จันเหมือน
กรรมการ
12
นายนิยม                วงศ์ชมภู
กรรมการ
13
นายบุญส่ง            ไตรเดช 
กรรมการ
14
นายธงชัย              มีสมโสต
กรรมการ
15
นายชัยวัฒน์          สุขอารมณ์       
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ
16
นายสราวุธ            พงษ์สนิทกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ