งานอารักขาพืช
โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร (ศดปช.)
โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)