-:- คำขวัญประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา-:-
"เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "