ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรแผนการปฏิบัติงานเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนากลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มยุวเกษตรกร


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร