ข้อมูลการผลิตข้าว

**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 9 มีนาคม 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 9 มีนาคม 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2 มีนาคม 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 2 มีนาคม 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 23 กุมภาพันธ์ 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 16 กุมภาพันธ์ 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 16 กุมภาพันธ์ 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 9 กุมภาพันธ์ 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 9 กุมภาพันธ์ 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2 กุมภาพันธ์ 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 2 กุมภาพันธ์ 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 26 มกราคม 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 26 มกราคม 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 19 มกราคม 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 19 มกราคม 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 12 มกราคม 2560** **ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 12 มกราคม 2560**
**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 5 มกราคม 2560**

**ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (แยกตามพันธุ์ข้าว) 5 มกราคม 2560**