-:- คำขวัญประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา-:-
"เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "
         
 
    เมนูหลัก
    - ข้อมูลพื้นฐานเกษตร
    - ข้อมูลการผลิตข้าว
    - ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
    - แผนพัฒนาการเกษตรประจำอำเภอ
    และแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

     แผนพัฒนาการเกษตร A4 แผ่นเดียว
    - โครงการสร้างรายได้จากพืช         
       ทดแทนนาปรังฯ (มาตรการที่ 1)
    - โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ
      (มาตรการที่ 4)
    - โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ
    - ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
    - องค์ความรู้ KM
    - ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    - การบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตร
      ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
      เกษตรกรรม Zoning

    - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
       การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
    - อารักขาพืช
    - คู่มือประชาชน
    - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    - แผนที่อำเภอ
news

  ข่าวย้อนหลัง >> >> >....

     ติดต่อหน่วยงานอื่น
   - สนง.เกษตร จ.อยุธยา
   - สนง.เกษตร อ.บางปะอิน
   - สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
   - สนง.เกษตร อ.นครหลวง
   - สนง.เกษตร อ.บางไทร
   - สนง.เกษตร อ.บางบาล
   - สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
   - สนง.เกษตร อ.ผักไห่
   - สนง.เกษตร อ.ภาชี
   - สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.เกษตร อ.วังน้อย
   - สนง.เกษตร อ.เสนา
   - สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
   - สนง.เกษตร อ.อุทัย
   - สนง.เกษตร อ.มหาราช
   - สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก
     หน่วยงานท้องถิ่น
    ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 

 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร


ร่วมงานสีสันในสวนศรี
ชมจันทร์ฟังเพลง กินเส้นแกล้มพุทรา

   วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมงานสีสันในสวนศรี ชมจันทร์ฟังเพลง กินเส้นแกล้มพุทรา
ณ ลานกิจกรรม หน้าพระบรมราชนุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ (สวนสมเด็จย่า)
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 


ร่วมงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓

    วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ ณ บริเวณวัดบันไดช้าง
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 


จัดเวทีประชุมชี้แจงเกษตรกร
ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

         วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จัดเวทีประชุมชี้แจงเกษตรกร
ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการการอบรม
เกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 


รับฟังการถ่ายทอดสด
การประชุมผู้บริหาร
กรมส่งเสริมการเกษตร

VDO Conference

      วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเกษตรสัญจรผ่านระบบ
VDO Conference และอินเตอร์เน็ต
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
      ข่าวย้อนหลัง >>>