-:- คำขวัญประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา-:-
"เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "
 
 
    เมนูหลัก
    - ข้อมูลพื้นฐานเกษตร
    - ข้อมูลการผลิตข้าว
    - ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
    - แผนพัฒนาการเกษตรประจำอำเภอ
    และแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

     แผนพัฒนาการเกษตร A4 แผ่นเดียว
    - โครงการสร้างรายได้จากพืช         
       ทดแทนนาปรังฯ (มาตรการที่ 1)
    - โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ
      (มาตรการที่ 4)
    - โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ
    - ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
    - องค์ความรู้ KM
    - ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    - การบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตร
      ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
      เกษตรกรรม Zoning

    - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
       การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
    - อารักขาพืช
    - คู่มือประชาชน
    - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    - แผนที่อำเภอ
news

  ข่าวย้อนหลัง >> >> >....

     ติดต่อหน่วยงานอื่น
   - สนง.เกษตร จ.อยุธยา
   - สนง.เกษตร อ.บางปะอิน
   - สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
   - สนง.เกษตร อ.นครหลวง
   - สนง.เกษตร อ.บางไทร
   - สนง.เกษตร อ.บางบาล
   - สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
   - สนง.เกษตร อ.ผักไห่
   - สนง.เกษตร อ.ภาชี
   - สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.เกษตร อ.วังน้อย
   - สนง.เกษตร อ.เสนา
   - สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
   - สนง.เกษตร อ.อุทัย
   - สนง.เกษตร อ.มหาราช
   - สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก
     หน่วยงานท้องถิ่น
    ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 

 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร


ประชุมปรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง
ปี 2559/60


    วันที่ 8 มีนาคม2560 นางนัตยาภรณ์
แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอพระนครศรี-
อยุธยา เข้าร่วมประชุมปรับพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวนาปรัง ปี 2559/60 ณ ห้องประชุม
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 


ประชุมติดตามความก้าวหน้าแปลงใหญ่
และเกษตรทฤษฎีใหม่


     วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายวุฒิพงศ์
กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา มาประชุมติดตามความก้าวหน้า
แปลงใหญ่และเกษตรทฤษฎีใหม่
ของสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรี-
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 


วิสาหกิจชุมชนอำเภอพระนครศรี-
อยุธยา ร่วมจำหน่ายสินค้า


      วันที่ 3-5 มีนาคม 2560 วิสาหกิจ-
ชุมชนปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ วิสาหกิจ
ชุมชนแชมพูสมุนไพรไทย และกลุ่มผลิตพืช
ปลอดสารพิษตำบลสวนพริก ร่วมจำหน่าย
สินค้า ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 

ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมแนวทางการ
ปฏิบัติงานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
          
     วันที่ 6-7 มีนาคม 2560
นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าพนักงานธุรการเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงและฝึกอบรมแนวทางการ
ปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

 


รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
      ข่าวย้อนหลัง >>>