"เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "
 

 - ข้อมูลพื้นฐานเกษตร
 - ข้อมูลการผลิตข้าว
 - ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 - แผนพัฒนาการเกษตรประจำอำเภอ
    ปี 2562-2566
    และแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
    ปี 2562-2565

    แผนพัฒนาการเกษตร A4 แผ่นเดียว
 - โครงการสร้างรายได้จากพืช         
    ทดแทนนาปรังฯ (มาตรการที่ 1)
 - โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ
    (มาตรการที่ 4)
 - โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ
 - ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
 - องค์ความรู้ KM
 - ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 - การบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตร
    ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
   เกษตรกรรม Zoning
 - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
   การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 อารักขาพืช
 - คู่มือประชาชน
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 - แผนที่อำเภอ
news

      

อเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรกดโลก ประจำปีปี 2561
คลิกที่นี่!!

              
                                                                                                                                 

 

 


          ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ
              สำนักนายกรัฐมนตรี

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับ
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่
ติดตามงานในส่วนของเกษตรที่เป็น
นโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงาน
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่ม
ไข่เค็มดองสมุนไพร ตำบลบ้านใหม่
อำเภอพระนครศรีอยุธยา


 


ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงาน
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่ม
เรื่องกล้วยๆ ตำบลเกาะเรียน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 
 


ติดตามกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  วันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงาน
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่ม
เป็ดเดินดินถิ่นของพ่อ ตำบลปากกราน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา