หน้าหลัก           ข้อมูลหน่วยงาน    วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่                บุคลากร           องค์ความรู้ (KM)           บริการประชาชน           ติดต่อหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  คำขวัญอำเภอ "เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "       

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       เพิ่มเติม>>>>


 

        ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี
    ปี 2562/63 ตำบลบ้านรุน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
                 
                วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562
    สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  
    จัดประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี
    ปี 2562/62 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมูู่ที่ 4
    ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา     
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


                      เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
                       


     

                  วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562
       สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
       เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมจำหน่าย
       ผลผลิตทางการเกษตร ณ ที่ว่าการอำเภอ
       พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          
            ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศมาตรการ
                จำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด


  

               วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
   ปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์มาตรการจำกัด
   การใช้สารเคมี 3 สาร ณ ที่ว่าการอำเภอ
   พระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    
        มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ศููนย์บริการ
      และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
      ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด       
                                  
     

                  วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
  นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
  มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ศูนย์บริการ
  และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  สวนพริก ได้รับรางวัลระดับ A ดีมาก และศูนย์บริการ
  และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  คลองตะเคียน ได้รับรางวัลระดับ B ดี
  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา
  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM)  

                    วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประชุม
   เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
   (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อประชุมวางแผน
   การปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
   พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           
    ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี
  ปี 2562/63 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
     

                      วันจันทร์  ที่ 2 กันยายน 2562
  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดประชาคม
  เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63
  ตำบลบ้านเกาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
  บ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      
           โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกร  

 

                  วันเสาร์  ที่ 31 สิงหาคม 2562
  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม
  เปิดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  พร้อมด้วย
  เกษตรกรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมจำหน่ายผลผลิต
  ทางการเกษตร ณ ตลาดบ้านเขียวร้านค้าตลาดกลาง
  เกษตรกร ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรกรและอาหาร
  ปลอดภัย ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
              ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน 

     

                    วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562
 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม
 เกษตรอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       
    ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
    การเกษตรประจำตำบลเข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร
    จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

                 วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
   นายวีรชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
   พระนครศรีอยุธยา มอบใบประกาศเกียรติบัตร
   แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   ประจำตำบลสวนพริก ที่ได้รับรางวัลระดับ A ดีมาก
   และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   ประจำตำบลคลองตะเคียน ระดับ B ดี ณ ห้องประชุม
   ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   
        ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดกุฎีลาย
          ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
   
                        
                         วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมกลุ่ม
  ยุวเกษตรกร และอบรมถ่ายทอดความรู้การทำสารชีวภัณฑ์
  น้ำหมักมูลไส้เดือน ณ โรงเรียนวัดกุฎีลาย ตำบลบ้านใหม่
  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      
    ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดไผ่โสมนรินทร์
   ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
  
                     วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
    สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมกลุ่ม
    ยุวเกษตรกร และอบรมถ่ายทอดความรู้การทำสาร
    ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ณ โรงเรียนวัดไผ่
    โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        
          สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)
   


   

                      วันจันทร์  ที่ 26 สิงหาคม 2562
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนา
   เชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ณ สวนสาธารณะเฉลิม
   พระเกียรติอนุสรณ์สถานทุ่งหันตรา ตำบลหันตรา
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            อบรมมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร


 

                    วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา อบรม
   มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร ให้แก่เกษตรกรในอำเภอ
   พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
      เยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ผัก ตำบลบ้านเกาะ  
    อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

   

                วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562
    สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเกษตรกร
    ผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ผัก ตำบลบ้านเกาะ
    อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                                                                                                                                                                      เพิ่มเติม>>>