หน้าหลัก           ข้อมูลหน่วยงาน    วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่                บุคลากร           องค์ความรู้ (KM)           บริการประชาชน           ติดต่อหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  คำขวัญอำเภอ "เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "       

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       เพิ่มเติม>>>>

                        
 

  
       <<<<< เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว>>>>>                <<เตือนการระบาดแมลงดำหนามมะพร้าว>>
                  

     <<เตือนการระบาดโรคแอนแทรคโนสในพริก>>          <<<เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล>>>
               

         <<<เตือนการระบาดโรคถอดฝักดาบ>>>                      <<<เตือนการระบาดโรคกาบใบเน่า>>>
                                                 

        <<<เตือนการระบาดโรคเมล็ดด่าง>>>                        <<<เตือนการระบาดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง>>>
                                     


                                                             
    จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการ
ผลิตรายบุคคล (IFPP)

  
                 
                วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563
    สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) รวมทั้งวานแผนการพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรในระยะยาว โดยมี Smart Farmer ต้นแบบ
เป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ภายใต้
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระนคร-
ศรีอยุธยา
                                                                อ่านต่อ>>>

   เข้าร่วมประชุมชี้แจง การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
  ไปพลางก่อน
                       
  
   
                  วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
       สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม
ประชุมชี้แจง การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน
เข้าสู่งบประมาณ ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
                                                                    อ่านต่อ>>>
          
       ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพการเกษตร (Swot)

  
 

               วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่จัด
ทำการวิเคราะห์สภาพการเกษตร (Swot) เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ณ ศาลาเอนก
ประสงค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

                                                                อ่านต่อ>>>
    
    ประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ
  (กบต.) และจัดทำแผนพัฒนาตำบล      
                                  
     

                  วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรอยุธยา เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (กบต.) และ
จัดทำแผนพัฒนาตำบลเกาะเรียน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

                                                                    อ่านต่อ>>>
 
งานวันถ่ายทอดเทคโลโยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field day)  

 

                    วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field day) ประจำปี 2563 เกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า
150 คนณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลสวนพริก อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา

                                                              อ่านต่อ>>>
           
       สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
     อำเภอ
     
     

                      วันอังคาร  ที่ 10 มีนาคม 2563
  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ Discrict
Workshop (DW) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ศพก.ลาดน้ำเค็ม
ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่


                                                                   อ่านต่อ>>>
      
          อบรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  

   

                  วันพฤหัสบดี์  ที่ 5 มีนาคม 2563
     สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
   ลงพื้นที่จัดอบรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจวิเคราะห์
ดินษ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

                                                               อ่านต่อ>>>
 
              ร่วมงานรณรงค์งดเผาในท้องถิ่น 
     
 

                    วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานวัน
รณงค์งดเผาในท้องถิ่น ภายในโครงการส่งเสริมการ
หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน
อำเภอผักไห่

                                                                     
                                                                   อ่านต่อ>>>

     ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน

   

                 วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
     สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ
จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อชี้แจงข้อราชการ
ข้อสั่งการ และร่วมวางแผนการทำงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

                                                               อ่านต่อ>>>
  
                         ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

 

                           วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
       สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม
ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนคร-
ศรีอยุธยา

                                                                    อ่านต่อ>>>

                                                                                                                                                                                                                          เพิ่มเติม>>>