หน้าหลัก           ข้อมูลหน่วยงาน    วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่                บุคลากร           องค์ความรู้ (KM)           บริการประชาชน           ติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  คำขวัญอำเภอ "เมืองหลวง เก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "
 


Infrographic

>>> เชิญขึ้นทะเบียนเกษตรกร
>>> 4 ขั้นตอน ต้องรู้ ก่อนซื้อ 3 สาร
>>> ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามประกาศจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด
>>> มาตรการจำกัดดการใช้ 3 สาร กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
>>> 3 ขั้นตอน การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
         "ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส"
   

 

Clip VDO

>>> ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามข้อจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด
>>> มาตรการจำกัดการใช้สาร 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
>>> วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย
>>> วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอต และไกลโฟเซต อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 
 
 
 
การลงทะเบียนอบรม 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส
>>> ลงทะเบียน "ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด"
>>> เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning โดยเรียนจากเว็ปไซต์
         http://elearning.doae.go.th มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน
                                                                                          
    สื่อวิดีทัศน์ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
          ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส มีเนื้อหาจำนวน
    3 หมวด รวม 9 เรื่อง
          >>>  เรื่องที่ 1 มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          >>> เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ
          >>> เรื่องที่ 3 การรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี
          >>> เรื่องที่ 4 ฉลากวัตถุอันตรายและการเลือกซื้อสารเคมี
          >>> เรื่องที่ 5 การใช้สารเคมีพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง
          >>> เรื่องที่ 6 การใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง
          >>> เรื่องที่ 7 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และ
                   คลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้องเหมาะสม
         >>> เรื่องที่ 8 วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืชพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้องและปลอดภัย
         >>> เรื่องที่ 9 วิธีการพ่นสารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย