- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอให้เกษตรกรทุกรายดำเนินการปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่ง เป็นการเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัยเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐ สามารถติดต่อ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา หรือ สถานที่ที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลนัดหมาย

- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายของ
คสช.

- สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันรับขวัญแม่โพสพ
โครงการปลูกข้าวกินเอง ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ แปลงนาส่วนพระองค์ฝั่งตรงข้าวพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย
(ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ประชาสัมพันธ์เกษตรกร ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้นครงการเฉลิม
พระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งลงทะเบียนบันทึกผลการปลูกผ่านทางเว็บไซต์ www.growforprincess.in.th หรือแอิเคชั่น We grow

- ขอเชิญเกษตรกรร่วมงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้
ชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดพระแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ช่วงระยะการเพาะปลูกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557 มาแสดงตน
และยืนยันการปลูกข้าวนาปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา หรือตามที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
นัดหมาย ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- ประชาสัมพันธ์เกษตรกรมาตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 เพื่อออกใบรับรอง ณ ที่ทำการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้น้ำของเจ้าหน้าที่ชลประทานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการ
ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะวิกฤตน้ำ ต้นทุนและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และพิจารณาชะลอ
การเพาะปลูกไว้ระยะหนึ่งก่อน
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง" รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ค. 2557
ถึงวันที่ 5 ธ.ค. 2557 สามารถขอทราบรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา