- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (มาตรการที่ 1)
เรื่องการเพาะเห็ดถุง วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน                       ประมวลภาพ>> >> 
- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (มาตรการที่ 1)
เรื่องการเพาะเห็ดถุง วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ ตำบลบ้านเกาะ           ประมวลภาพ>> >> 
- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช วันที่ 15 ม.ค.59
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.8 ต.บ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา                                      ประมวลภาพ>> >> 
- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2559
วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา                          ประมวลภาพ>> >> 
- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
(มาตรการที่ 1) เรื่องการปลูกพืชผัก วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา     ประมวลภาพ>> >>
- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
(มาตรการที่ 1) เรื่องการเพาะเห็ดถุง วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่     ประมวลภาพ>> >>
- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
(มาตรการที่ 1) เรื่องการปลูกพืชอายุสั้นอื่นๆ , ไม้ดอกไม้ประดับ , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วันที่ 12 มกราคม 2559
ณ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา                                                                             ประมวลภาพ>> >>
- สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
(มาตรการที่ 1) เรื่องการเพาะเห็ดถุง วันที่ 11 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก     ประมวลภาพ>> >>