คู่มือประชาชน- การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
     ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


- การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
   ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา


- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง


- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง