พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ


 


     


                                              


      


 


* คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย (ฉบับปรับปรุง)

- คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


- คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ