โครงการตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559 (มาตรการที่ 1)
จำนวนเกษตรกร
โครงการตามความต้องการของช
ุมชน
เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559
แผนการอบรมกิจกรรมการสร้างรายได้
จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1
รายชื่อเกษตรกร
โครงการตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559
แผนชุมชนการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง


รายชื่อเกษตรกร
โครงการตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559
แผนชุมชนการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้งรายชื่อเกษตรกร
โครงการตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559
แผนชุมชนการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง

 


ภาพกิจกรรม
แจกปัจจัยการผลิต
โครงการตามความต้องการของชุมชน

เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559 (มาตรการที่ 1)ภาพกิจกรรม
เยี่ยมเยียน
เกษตรกรโครงการตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559 (มาตรการที่ 1)