โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ตารางการอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

รายชื่อเกษตรกรรุ่นที่ 1
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

รายชื่อเกษตรกรรุ่นที่ 2
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

รายชื่อเกษตรกรรุ่นที่ 3
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

รายชื่อเกษตรกรรุ่นที่ 4
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

รายชื่อเกษตรกรรุ่นที่ 5
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 เมษายน 2559

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 - 6 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 - 13 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 - 19 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 พฤษภาคม 2559