คณะทำงาน KM

นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประธาน


นายบุญเชิด เรืองอนันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เลขานุการ


นางทัศนี ไกรภพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางศิริ ตรีมรรค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

0
นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

0
นางขวัญทิชา กิจบำรุง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน0
นางสาวนุสรา เทียนบูชา
เจ้าพนักงานธุรการ