-:- คำขวัญประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา-:-
"เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "
 

0

นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

   
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นางทัศนี ไกรภพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านใหม่ และตำบลสวนพริก


นางศิริ ตรีมรรค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร
รับผิดชอบตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

     
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานอารักขาพืช


นายบุญเชิด เรืองอนันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านป้อม
ตำบลลุมพลี และตำบลคลองสระบัว

0
นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลคลองสวนพลู
ตำบลบ้านรุน ตำบลเกาะเรียน
และตำบลปากกราน


นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลภูเขาทอง ตำบลวัดตูม
ตำบลสำเภาล่ม และตำบลคลองตะเคียน

     
                           งานธุรการ

0

นางขวัญทิชา กิจบำรุง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานธุรการ

0

นางสาวนุสรา เทียนบูชา
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
รับผิดชอบงานธุรการ