0นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
งานอารักขาพืชนางทัศนี ไกรภพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านใหม่ และตำบลสวนพริกนายชัยวัฒน์  สุขอารมณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลคลองตะเคียน ตำบลสำเภาล่ม
ตำบลวัดตูม และตำบลภูเขาทอง

   
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศนายบุญเชิด เรืองอนันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านป้อม ตำบลลุมพลี
และตำบลคลองสระบัวนางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลปากกราน ตำบลบ้านรุน
ตำบลคลองสวนพลู และตำบลเกาะเรียน

   
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (งานเคหกิจ) งานธุรการ


นางสาวพัชรี  ศรีโมรา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา
นายธัญญะ หามนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานธุรการ
(ช่วยราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

นางสาวนุสรา เทียนบูชา
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานธุรการ