-:- คำขวัญประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา-:-
"เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "
 

0

นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางทัศนี ไกรภพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านใหม่ ตำบลสวนพริก
และตำบลหันตรานางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร
รับผิดชอบตำบลคลองสวนพลู ตำบลบ้านรุน
ตำบลเกาะเรียน และตำบลปากกราน

   
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานอารักขาพืชนายบุญเชิด เรืองอนันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านป้อม ตำบลลุมพลี
ตำบลบ้านเกาะ และตำบลคลองสระบัวนายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลภูเขาทอง ตำบลวัดตูม
ตำบลสำเภาล่ม และตำบลคลองตะเคียน

   
                                                งานธุรการ                                                                                         งานธุรการนายธัญญะ หามนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานธุรการนางสาวนุสรา เทียนบูชา
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานธุรการ