0นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
งานอารักขาพืชนางทัศนี ไกรภพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านใหม่ ตำบลสวนพริก และตำบลหัวรอนายชัยวัฒน์  สุขอารมณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลคลองตะเคียน ตำบลสำเภาล่ม
ตำบลวัดตูม ตำบลภูเขาทอง และตำบลหอรัตนไชย

   
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศายวัชระ แจ่มฟ้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเกาะ ตำบลหันตรา
ตำบลไผ่ลิง และตำบลประตูชัยนางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลปากกราน ตำบลบ้านรุน
ตำบลคลองสวนพลู ตำบลเกาะเรียน และตำบลกะมัง

   
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (งานเคหกิจ) งานธุรการ


นางสาวพัชรี  ศรีโมรา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลบ้านป้อม ตำบลลุมพลี
ตำบลคลองสระบัว และตำบลท่าวาสุกรี
นายธัญญะ หามนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานธุรการ
(ช่วยราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

นางสาวนุสรา เทียนบูชา
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานธุรการ