0

นางสาวพัชราภา วานิชคาม
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นางสาวพัชรีญา พินิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเกาะเรียน ตำบลบ้านรุน
ตำบลคลองตะเคียน และตำบลสำเภาล่ม

นางสาวฉัตรฐา ตาทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเกาะ ตำบลหันตรา
ตำบลวัดตูม และตำบลไผ่ลิง

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลปากกราน ตำบลกะมัง
ตำบลคลองสวนพลู และตำบลประตูชัย


นางสาวพัชรี ศรีโมรา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านป้อม ตำบลลุมพลี
ตำบลสวนพริก และตำบลท่าวาสุกรี


งานอารักขาพืช งานธุรการนายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูเขาทอง
ตำบลหัวรอ ตำบลคลองสระบัว และตำบลหอรัตนไชย
นางสาวสุชาดา นวะแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบงานธุรการ
งานพัสดุ งานการเงิน และบัญชี

นางสาววัลลภา บุญมา
เจ้าพนักงานธรุการ
รับผิดชอบงานธุรการ
และงานบันทึกข้อมูล