ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่


แปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- แปลงใหญ่ข้าว (แผ่นสี)
- ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ข้าว
- แผนปฏิบัติงานรายแปลง
แปลงใหญ่ผักตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- แปลงใหญ่ผัก (แผ่นสี)
- ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ผัก
- แผนปฏิบัติงานรายแปลง