ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทำเนียบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


แนวทางการพัฒนาและหลักสูตรการเรียนรู้วีดีทัศน์งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการทางการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560วีดีทัศน์งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการทางการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559วีดีทัศน์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) ปี 2558

วีดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร