ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทำเนียบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


แนวทางการพัฒนาและหลักสูตรการเรียนรู้
วีดีทัศน์งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการทางการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วีดีทัศน์งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการทางการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559วีดีทัศน์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) ปี 2558


วีดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร